1. Điều khoản sử dụng

     Trang Web với tên miền www.nhanlucviet.com (sau đây gọi chung là Website Nhân Việt) là tài sản của Công ty Cổ phần Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt. Việc truy cập vào Website Nhân Việt đồng nghĩa với việc người sử dụng đã đọc kỹ, hiểu rõ, hoàn toàn đồng ý và cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản quy định tại Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này.

         Website Nhân Việt nghiêm cấm sử dụng trái phép Website này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào Trang Web, dùng sai mật khẩu hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên Website. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Website này, người sử dụng có thể lập tức bị chấm dứt quyền truy cập vào Website Nhân lực và các quyền khác mà không cần thông báo trước và Website Nhân lực có thể yêu cầu người sử dụng bồi thường thiệt hại (nếu có).

          Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những nội dung đăng tải trên Website Nhân Việt nếu không được Công ty Nhân Việt chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:
     (i) cho chính mục đích giao dịch với Công ty Nhân Việt,
     (ii) khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên dường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Nhân Việt đối với các tài sản trí tuệ trên Website Nhân Việt

          2. Nội dung Website Nhân Việt

          Website Nhân Việt và các nội dung hiển thị trên Website Nhân Việt như: biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản liên quan đến Website Nhân Việt đều là tài sản của Công ty Cổ phần Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt và do Công ty Cổ phần Tư vấn Giải pháp Nguồn lực Nhân Việt (sau đây gọi chung là Công ty Nhân Việt) quản lý, điều hành.

          Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của Website Nhân Việt, Công ty Nhân Việt  có toàn quyền đăng tải,  sửa đổi, bổ sung, xóa bất kỳ nội dung nào của Website Nhân Việt vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo.

          Người sử dụng đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Website  Nhân Việt  bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website Nhân Việt và Công ty Nhân Việt và người sử dụng không được quyền thay đổi, sao chép dưới mọi hình thức, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này

          3. Tiện ích Của Website Nhân Việt

          www.nhanlucviet.com.vn là một trang Web trên mạng Internet được thiết kế để cung cấp cho người sử dụng các tiện ích như: đăng thông báo tuyển dụng,  tra cứu/xem thông tin tuyển dụng, tư vấn hỗ trợ các giải pháp về nhân lực.

          4. Sử dụng tiện ích của Website Nhân Việt

          Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website Nhân Việt, người dùng phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp cho Website Nhân Việt một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa người sử dụng và Website Nhân Việt cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký tài khoản sử dụng trên Website Nhân Việt, người sử dụng đã cam kết và đồng ý tự nguyện nhận các thông tin từ Website Nhân Việt dưới các hình thức như: thư thông báo, thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website Nhân Việt. Trường hợp người sử dụng không muốn nhận các thông tin từ Website Nhân Việt, hãy thông báo cho Website Nhân Việt bằng hình thức chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website Nhân Việt hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website Nhân Việt. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website Nhân Việt.

          Các tiện ích do Website Nhân Việt cung cấp cho người sử dụng là các tiện ích phải trả phí sử dụng. Người sử dụng có thể trả trước hoặc trả sau bằng tiền mặt/chuyển khoản/thẻ tín dụng cho việc sử dụng các tiện ích do Website Nhân Việt cung cấp. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Website Nhân Việt.

          Các tiện ích của Website Nhân Việt sẽ được kích hoạt trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng thanh toán đầy đủ phí sử dụng tiện ích. Trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiện ích của người sử dụng được kích hoạt nếu người sử dụng xác nhận việc được kích hoạt này thì tiện ích người sử dụng đã mua sẽ tự động không còn giá trị sử dụng. Website Nhân lực sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các tiện ích đã đặt mua hoặc hoàn Phí tiện ích hoặc thay đổi tiện ích sau khi người sử dụng đã thanh toán phí dịch vụ.

          6. Quyền và trách nhiệm của Người sử dụng

          - Được đăng tải nội dung thông tin tuyển dụng trên Website Nhân lực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.

          - Được hoàn trả phí tiện ích tương ứng với phí tiện ích người sử dụng đã thanh toán cho Website Nhân lực sau 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng có thông báo bằng văn bản về việc Website Nhân lực không cung cấp đúng các tiện ích người sử dụng đã đăng ký và trả phí.

          - Người sử dụng có trách nhiệm phải nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật các thông tin liên quan đến tiện ích, tài khoản đăng ký hoặc bất kỳ thông nào nào thu thập được thông qua việc sử dụng các tiện ích của Website Nhân Việt. Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường cho Website Nhân Việt đối với những thiệt hại liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin

          - Người sử dụng có trách nhiệm hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của người sử dụng trên Internet.

          - Người sử dụng không được tiết lộ, chia sẻ hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công     - Người sử dụng có trách nhiệm nhận thức rõ việc đồng ý trả tiền (bao gồm các loại phí liên quan đến khiếu kiện, phí luật sư…) và Website Nhân việt cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên của Website Nhân Việt, Công ty Nhân Việt không có trách nhiệm pháp lý liên quan đến những vi phạm Thỏa thuận và sử dụng dịch vụ này hoặc từ việc người sử dụng truy cập Website Nhân Việt hoặc Website internet đựơc kết nối đến hoặc từ Website Nhân Việt , hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website Nhân Việt.

          - Người sử dụng khi sử dụng tiện ích của Nhân Việt và truy cập vào Website Nhân Việt phải nhận thức đầy đủ các điều cấm sau: Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động hoặc cung cấp thông chống phá Nhà nước Việt Nam; Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc; Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định; Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân; Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định; Đề cập đến các vấn đề chính trị và tôn giáo; Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam; Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác; Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, liêng bang, quốc gia hoặc quốc tế; Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp; Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác; Thay đổi, làm hư hại hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, hoặc gây trợ ngại cho những người khác truy cập đến Website Nhân Việt; Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó; Sử dụng Website Nhân Việt cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.